Wednesday, March 2, 2011

Sri Ramachandra Aarti

ShriRamchandra Kripalu Bhaj Man Haran Bhava Bhaya DarunamNav-Kanj-Lochan, Kanjmukh, Kar-Kanj, Pad Kanjarunam

Kandarp Agneet Ameet Chabi, Navneel-Neeraj-Sundaram
Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi Shuchi Naomi Janak Sutavaram

Bhaj DeenBandhu Dinesh Daanav-Daityavansh Nikandanam
Raghunand AnandKand Koshalchand Dashrath-Nandanam

Sir Mukut Kundal Tilak Charu Udaar Ang Vibhushanam
Ajaanbhuj Shar-Chap-Dhar, Sangram-Jit-Khardooshanam

Iti Vadti Tulsidas Shanker Shesh-Muni-Man-Ranjanam
Mam Hridaya-Kanj Nivas Kuru, Kamadi Khal-Dal Ganjanam

Man Jahi Racheyoo Milihi So Bar Sahaj Sunder Sanvaro
Karuna Nidhaan Sujaan Sil Sanehu Jaanat Raavaro

Ahi Bhanti Gauri Asis Suni Siya Sahit Hiya Harshi Ali
Tulsi Bhavanihi Puji Puni Puni Mudit Man Mandir Chali

No comments: